RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ryszard Sekret, prowadzący firmę SEWASPED w Krakowie, os.Stalowe 16/36 , adres e-mail biuro@sewasped.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zlecenia spedycyjnego, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
3. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskiwaniu zleceń spedycyjnych od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów
obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych i spedycyjnych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjnych czy też przekazywania wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych ze świadczeniem usług spedycyjnych.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie w zakresie koniecznym do rzetelnego wykonania usługi spedycyjnej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a także po jej zakończeniu:
– dane zawarte w umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);                                                     
– w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych  narusza przepisy. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrudnienie lub uniemożliwienie świadczenia usługi spedycyjnej na Państwa rzecz.
11. W czasie świadczenia usługi spedycyjnej, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
12. W dowolnym momencie macie Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
14. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.
Back to Top